Vakbijeenkomsten / Online sessie /

Bijeenkomst Schoolbreed Taalbeleid

De ontwikkeling van taalvaardigheid krijgt steeds meer aandacht in het voortgezet onderwijs, onder andere vanwege het belang voor studiesucces en kansengelijkheid. In deze bijeenkomst bespreken we hoe vanuit verschillende vakken bijgedragen kan worden aan de ontwikkeling van taalvaardigheid en op welke manier dit in een school georganiseerd kan worden. 

We gaan in op:

  • Verschillen in teksten tussen vakken (genres)
  • Didactiek rond taalvaardigheid
  • Taalvaardigheid van docenten
  • Taakverdeling en consistentie tussen vakken
  • Fasering invoering schoolbreed taalbeleid


Met elkaar wisselen we ervaringen en plannen uit. Ook bespreken we op welke wijze we in het netwerk op dit terrein verder willen samenwerken.

De spreker bij deze bijeenkomst is Cindy Kuiper, eigenaar Taalimpact. Zij promoveerde op een onderzoek naar genredidactiek als vorm van taalgericht vakonderwijs. Daarnaast heeft zij ruime ervaring als hbo-docent taalvaardigheid, als taalcoördinator, en als onderzoeker en adviseur op het gebied van taal en onderwijs. Zij is bij verschillende scholen betrokken bij het ontwikkelen van schoolbreed taalbeleid.

Naast deze bijeenkomst wordt ook een bijeenkomst specifiek voor bètadocenten over taalgerichte vakdidactiek georganiseerd op 28 september 2022. In deze fysieke bijeenkomst gaan we in op concrete tips voor de eigen lessen.

Het onderwerp taalvaardigheid bij Bètapartners wordt in samenwerking met het zusternetwerk AlfaGammapartners opgepakt. Meer info vind je hier.

15:45 Inloop

16:00 Inleiding Schoolbreed Taalbeleid

17:00 Bespreken ervaringen en plannen

17:30 Afsluiting

De inschrijvingen zijn gesloten.