Examenvak Informatica havo-vwo handhaven ondanks lerarentekort

Steeds meer leerlingen willen het vak Informatica kiezen en digitale vaardigheden en kennis van ICT worden voor vervolgopleidingen en beroepen steeds belangrijker. In 2019 is voor de bovenbouw havo-vwo gestart met een nieuw examenprogramma Informatica. Het vak bestaat nu uit een aantal verplichte kerndomeinen en een aantal keuzedomeinen waarmee een modern en motiverend onderwijsprogramma kan worden aangeboden dat voor leerlingen uit alle profielen interessant en relevant is. Tegelijkertijd dreigt het vak Informatica op scholen te verdwijnen door het lerarentekort.

Het lerarentekort heeft om twee redenen een grotere impact bij het vak Informatica dan bij de andere tekortvakken:

  • Het relatieve lerarentekort is bij Informatica veruit het grootst, namelijk ongeveer 50% van de totale arbeidsmarkt voor Informaticadocenten.
  • Het vak Informatica wordt op veel VO-scholen verzorgd door één docent. Als die docent vertrekt of stopt dreigt de betreffende school het vak in het geheel niet meer te kunnen aanbieden.

 

De VSNU, NLdigital, VO-raad, UT, UU, VU en I&I (vakvereniging informatica en digitale geletterdheid) hebben daarom de krachten gebundeld in het pilotproject Co-Teach Informatica. In het project ontwikkelen enthousiaste IT-professionals projectonderwijs dat aansluit op hun expertise, samen met bevoegde leraren en vakdidactici. IT-bedrijven doen dit onder andere om invulling te geven aan hun doelstelling voor maatschappelijk ondernemen, dat levert een goede beschikbaarheid van gastdocenten.

 

 

Door deelname aan deze pilot krijgen VO-scholen de kans Informatica aan te bieden middels projectonderwijs door IT-professionals en een solide online leerlijn ontwikkeld door en begeleid vanuit universitaire lerarenopleidingen. In de pilot participeren drie universitaire lerarenopleidingen van Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht en Universiteit Twente. Zij werken gedurende de pilot samen met een aantal VO-scholen in deze regio’s en IT-professionals. Het onderwijs wordt verzorgd door:

  • Gastdocenten uit het bedrijfsleven
  • Een ‘anders bevoegde docent’ van de VO-school, de ‘co-teacher
  • Online lesmateriaal in een ELO
  • Studentassistenten van verschillende WO IT-opleidingen

 

De gastdocenten verzorgen projectonderwijs voor de keuzemodules uit het examenprogramma. De school zet een anders-bevoegde leraar (een eerstegraads bevoegd docent in een willekeurig ander vak), de ‘co-teacher’, in om de IT-expert en de leerlingen te begeleiden. Deze ‘co-teacher’ is voor de leerlingen de docent waar ze het hele jaar contact mee hebben en deze docent verzorgt samen met de gastdocent het pedagogische deel van de begeleiding van de leerlingen.

In een online leeromgeving werken de leerlingen onder begeleiding van de ‘co-teacher’ en studentassistenten aan de kerndomeinen van het examenprogramma. De studentassistenten leveren feedback aan de leerlingen op het werk dat ze via de online leeromgeving inleveren en beoordelen in overleg met de ‘co-teacher’ toetsen en opdrachten.

Meer informatie
• Ga naar www.co-teach.nl
• Bekijk de video ‘Co-Teach Informatica’

Interesse?
Vind jij informatica een interessant vak voor je leerlingen en wordt het nog niet (of niet meer) op jouw school aangeboden? Neem dan contact op met Stan Poppe (Projectmedewerker Co-Teach Informatica Amsterdam / Bètapartners): 06-40477503 of stanpoppe@gmail.com. Samen kunnen we de mogelijkheid van deelname aan de pilot Co-Teach Informatica met je schoolleiding bespreken. Stan komt graag bij je langs op school (een online gesprek is natuurlijk ook mogelijk).