Masterplan Basisvaardigheden

Te veel leerlingen verlaten het funderend onderwijs zonder goede beheersing van de basisvaardigheden, zoals taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap. Dit is voor een leerling nodig om andere schoolvakken succesvol te kunnen volgen. En klaar te zijn voor het vervolgonderwijs en de maatschappij in het algemeen.

 

Het Masterplan Basisvaardigheden heeft als doel om scholen met de ontwikkeling van deze vaardigheden te ondersteunen, en daarmee de resultaten op taal, rekenen of wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid aantoonbaar te verbeteren. Vanuit dit Masterplan is het de ambitie om te komen tot een structureel instrument om financiële middelen te verdelen naar scholen die dat het meest nodig hebben, en te zorgen voor publieke ondersteuning die permanent beschikbaar is voor alle scholen.

 

Vooruitlopend op dit instrument ondersteunt deze subsidieregeling scholen met het verbeteren van de basisvaardigheden in het schooljaar 2022/2023 en een gedeelte van het schooljaar 2023/2024, tot en met 31 januari 2024. Deze ondersteuning is tweeledig: scholen kunnen aanspraak maken op een basissubsidie én een aanvullende subsidie in combinatie met ondersteuning vanuit een basisteam. De planvorming, uitvoering en monitoring vindt zoveel mogelijk op schoolniveau plaats.

 

Toelichting Remco Pijpers op Linkedin:

 

“Scholen die een serieuze basis digitale geletterdheid willen aanleggen, kunnen sinds kort subsidie aanvragen. De subsidieregeling is vorige week door het ministerie van OCW online gezet, met een ‘menukaart’ van informatiebronnen.  

 

De regeling maakt deel uit van het bredere Masterplan Basisvaardigheden: voor taal, rekenen of wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Doel is om scholen met de ontwikkeling van basisvaardigheden te ondersteunen en zodoende de resultaten ‘aantoonbaar te verbeteren’.

 

Dit Masterplan is een begin, zo zegt OCW. Er moet een ‘structureel instrument’ op volgen ‘om financiële middelen te verdelen naar scholen die dat het meest nodig hebben, en te zorgen voor publieke ondersteuning die permanent beschikbaar is voor alle scholen’. Dat zal ook zeker nodig zijn voor het nieuwe leergebied digitale geletterdheid; besloten is om kerndoelen te ontwikkelen, die op enig moment voor alle scholen gaan gelden. 

 

Er zijn twee soorten subsidie waar scholen op kunnen intekenen: 

 

    1. Een basissubsidie voor activiteiten gericht op extra instructie en onderwijstijd voor leerlingen; effectieve didactiek, professionalisering van het onderwijspersoneel; klassenmanagement en de aanschaf van effectieve leer- en ontwikkelmiddelen. 
    2. Een aanvullende subsidie voor activiteiten waarbij een beroep kan worden gedaan op ondersteuning vanuit een door OCW ingesteld basisteam.  

 

De subsidie kan worden aangevraagd tot en met 23 september middernacht.  

 

Meer informatie: https://www.dus-i.nl/subsidies/verbetering-basisvaardigheden  “

 

Bètapartners en HvA werken samen aan Computational Thinking

Deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door het STEM netwerk. Binnen de HvA wordt dit vanuit het Smart Education lab gedaan. Bij Bètapartners biedt het Vaksteunpunt Informatica & Digitale Geletterdheid nascholing en ondersteuning voor docenten en scholen.

 

Activiteiten bij Bètapartners: 

De aanmeldtermijn voor deze subsidiemogelijkheid is heel kort. We onderzoeken of het mogelijk is om de aangesloten scholen met elkaar in contact te brengen over hun acties op dit punt. De komende tijd zullen wij elkaar daarover informeren.

 

Informatie van de overheid: https://www.dus-i.nl/subsidies/verbetering-basisvaardigheden 

Subsidieregeling in staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-21667.html