Bètapartners Netwerk

Inspireren, enthousiasmeren en professionaliseren

In het netwerk Bètapartners werken twee HO-instellingen (UvA en VU) samen met 47 VO-scholen, bedrijven en maatschappelijke instellingen aan de kwaliteit en actualiteit van het bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland. Bètapartners verbindt het voortgezet en hoger onderwijs, waarbij de aansluiting tussen VO en HO en docentenprofessionalisering centraal staan. We doen dat onder het motto: Inspireren, Enthousiasmeren en Professionaliseren

In het Bètapartners Netwerk vindt intensieve kennisuitwisseling plaats tussen de HO instellingen en de lidscholen en we ontwikkelen gezamenlijk nieuwe kennis. In ons netwerk ligt de focus op docenten en de vakinhoud. Er is veel aandacht voor het leggen van informele contacten; we faciliteren en stimuleren de uitwisseling van kennis tussen docenten (informeel leren in een professionele community).

Bètapartners is onderdeel van de landelijke VO-HO netwerken en deelt haar kennis met de andere netwerken.

Lees meer over onze activiteiten in het Bètapartners Jaarverslag 2019-2020.

Beveiligde omgeving voor Bètacoördinatoren

Actueel

De bètacoördinatoren, alle bètadocenten van lidscholen en andere geïnteresseerden die zich apart aanmelden (ook van buiten het netwerk) ontvangen de nieuwsbrief. Neem een kijkje in ons nieuwsbrievenarchief.

Daarnaast ontvangen schoolleiders in het Bètapartnersnetwerk vier keer per jaar een update van wat er speelt binnen het netwerk. Dat nieuws vind je achter de login (alleen voor leden).

Organisatie

Bètapartners heeft zich sinds de oprichting in 2004 ontwikkeld tot één van de meest actieve en toonaangevende regionale netwerken op het gebied van bèta-onderwijs. Stimulering van het bèta-onderwijs staat centraal, met als doel: de juiste student op de juiste plek en een grotere uitstroom van studenten met een technische of bèta-opleiding naar de arbeidsmarkt. Het resultaat van ons beleid is inmiddels te zien: bijna alle deelnemende scholen hebben een toename ervaren van de keuze voor het n-profiel binnen het vwo door jongens en meisjes. Daar zijn wij trots op.

Het Projectbureau Bètapartners is verantwoordelijk voor het coördineren en uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden ten behoeve van het netwerk, inclusief projectmanagement en het aansturen van de vaksteunpunten. Het projectbureau faciliteert de maandelijkse vergadering van Bètapartnercoördinatoren, docenten die binnen hun school zijn aangesteld als afgevaardigde voor het netwerk. Gezamenlijk houden zij zich bezig met onderwerpen en praktische initiatieven ter verbetering van het bèta-onderwijs binnen de eigen school en daarbuiten.

De Stuurgroep Bètapartners formuleert het beleid van het netwerk. Hierin zitten, naast vertegenwoordigers van de twee hoger-onderwijsinstellingen, vier rectoren die elk een aantal scholen uit het netwerk vertegenwoordigen.

Onze hoofddoelstelling is het toerusten van leerlingen voor het maken van een bewuste bètakeuze op basis van inhoudelijke ervaringen en inzichten, en daarmee het studiesucces verhogen.

Vervolgens zijn de volgende drie beleidsdoelstellingen geformuleerd:

 

1. Het lerarentekort in de regio Amsterdam en Noord-Holland aanpakken en doorlopend leren stimuleren door:

 • Meer studenten en leerlingen enthousiast te maken voor de lerarenopleiding.
 • Beginnende docenten begeleiding te bieden op pedagogisch-didactisch gebied en ervaren docenten uitdaging te bieden via interessante activiteiten.
 • Scholen en lerarenopleidingen bij elkaar te brengen op het gebied van curriculumontwikkeling.
 • Het VO aan te laten sluiten bij (vak)didactisch onderzoek op de HO-instellingen dat de verbinding legt tussen de schoolpraktijk en het onderzoek.

 

2. Inspelen op maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen, onder andere door:

aansluiting op ontwikkelingen in de maatschappij

 • Het versterken van de aansluiting tussen VO, HO en arbeidsmarkt.
 • Aan te sluiten bij thematieken/speerpunten binnen de HO-instellingen en de gemeente Amsterdam die voor scholen relevant zijn.
 • Onderzoekers aan scholen te koppelen.
 • Talentontwikkeling van leerlingen te stimuleren.

aansluiting op landelijk beleid

 • Scholen te ondersteunen bij het uitvoeren / eigen maken van landelijk beleid.
 • Scholen te ondersteunen bij het invullen en uitvoeren van het ‘professioneel statuut’.

 

3. De school als initiatiefnemer, onder andere door:

 • Een extra aanbod voor de ‘Kernscholen’, gericht op hun verdere onderwijsontwikkeling, waarbij de scholen zelf de thema’s kiezen waarop ze met elkaar willen samenwerken.
 • Deelname aan Bètapartners te stimuleren voor alle scholen, en scholen als inspiratie-/hulpbron voor elkaar te laten dienen.

De onderstaande stukken zijn beschikbaar voor een uitgebreide toelichting op het beleid van de Bètapartners en de projecten waar wij bij betrokken zijn:

Partners

Bètapartners is het netwerk van de VU en UvA, tezamen met 47 scholen voor het voortgezet onderwijs en een aantal bedrijven en andere instellingen in Noord-Holland, Flevoland en het Gooi. Gezamenlijk werken wij aan de verhoging van de kwaliteit van het bèta-onderwijs in deze regio.

Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Doel is havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding.

In Noord-Holland werkt Jet-Net samen met Bètapartners in het contact naar de scholen toe en voor een betere aansluiting tussen scholen en bedrijven. Actieve Jet-Net bedrijven in de regio Noord-Holland zijn Shell, IBM en Tata Steel.

        Overige

Lidschool worden

Wordt uw school een nieuw knooppunt in ons netwerk? Op dit moment zijn er ruim 40 scholen voor het voortgezet onderwijs vertegenwoordigt in de Bètapartners en hun inzet bepaalt mede het succes van de Bètapartners. Daarom komen wij graag in contact met meer scholen die een ontwikkelingsslag willen maken op het gebied van bèta-onderwijs of zich hierin al onderscheiden.

In die zin is deelname aan de Bètapartners niet geheel vrijblijvend: voor het goed functioneren van ons netwerk is het van belang dat alle deelnemende scholen actief bijdragen om de uitwisseling van kennis en ervaring mogelijk te maken. Daar staat tegenover dat deelname aan ons netwerk diverse voordelen met zich meebrengt, zoals toegang tot netwerkbijeenkomsten en bijscholingsactiviteiten, korting op deelname aan workshops en de mogelijkheid om actief mee te denken over ontwikkelingen in het bèta-onderwijs in diverse projecten.

Neem voor meer informatie contact op met Agnes Kemperman.

Bètapartnerscholen hebben in directe en indirecte zin invloed op de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van bèta-onderwijs binnen het voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt er toegang geboden tot een uitgebreid professionaliseringsaanbod, alsmede activiteiten voor leerlingen en lesondersteuning.


Vier redenen om aan te sluiten bij Bètapartners

 1. Vakinhoudelijke professionalisering: docenten worden vanuit de vaksteunpunten in het Bètasteunpunt Amsterdam (Biologie, Informatica, Natuurkunde, NLT, Scheikunde en Wiskunde) bijgestaan in hun professionaliseringsdoelstellingen door onder meer bijscholingscursussen en -workshops. Daarnaast is er tijdens de netwerkbijeenkomsten de mogelijkheid volop ervaringen uit te wisselen over vakinhoudelijke ontwikkelingen. Docenten van Bètapartnerscholen maken met korting of vaak zelfs gratis gebruik van ons professionaliseringsaanbod.
 2. Studievoorlichting en beroepsoriëntatie: Bètapartners stelt middels de its academy een ruim aanbod beschikbaar van practica, masterclasses, leskisten en profielwerkstukbegeleiding op zes verschillende vakgebieden. Daarnaast krijgt men toegang tot activiteiten aangeboden door het bredere netwerk van partners, zoals Jet-Net en Nemo. Hierdoor krijgen leerlingen de gelegenheid kennis te maken met het werken in een bètaberoep en de betreffende bètastudie. Ook hier geldt dat Bètapartnerscholen in veel gevallen met korting gebruik kunnen maken van het aanbod.
 3. Lesondersteuning: Docenten van Bètapartnerscholen kunnen hun lesmaterialen met elkaar delen in de database van leermiddelen. Daarnaast is er de mogelijkheid om in de klas hulp te krijgen van een Persoonlijk Assistent Leraar (PAL).
 4. Onderwijsontwikkeling: Bètapartners is een vooraanstaande partner van Platform Bètatechniek en het ministerie van OCW. Hierdoor worden er binnen de Bètapartners diverse gelegenheden geboden om mee te praten over de ontwikkeling van bèta-onderwijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op het gebied van afstandsonderwijs of excellentieprogramma’s.

Voor een goed werkend netwerk is het belangrijk dat alle deelnemers naast het vergaren van kennis actief bijdragen om de uitwisseling van kennis en ervaring mogelijk te maken. Daarom zijn er enkele randvoorwaarden voor deelname aan de Bètapartners:

 1. Ambitie: De school heeft de uitgesproken ambitie om het bèta-onderwijs op een hoog peil te brengen en te houden.
 2. Bètacoördinator: Een Bètapartnerschool heeft een bètacoördinator aangesteld, die tot taak heeft binnen de school activiteiten te organiseren om de kwaliteit van het bèta-onderwijs en de interesse voor bèta-technische vervolgstudies te bevorderen. De bètacoördinator is de link met het Bètapartnersnetwerk en vertegenwoordigt de school op de netwerkvergaderingen. Hij of zij is voor 100 uur per jaar vrijgesteld voor deze taak. Lees meer over de rol van bètacoördinator
 3. Schoolwerkplan: De school levert elk jaar het bèta-schoolwerkplan aan. Hierin wordt onder meer opgenomen hoe de school haar bèta-activiteiten implementeert en hoe de activiteiten met elkaar samenhangen. Dit document biedt Bètapartners de mogelijkheid om nog beter in te spelen op de wensen en behoeften van de school.
 4. Financiële bijdrage: Bètapartnerscholen doen een jaarlijkse bijdrage van € 2000,-.  Alle docenten kunnen gratis deelnemen aan activiteiten en krijgen korting op cursussen.

Thema’s en projecten

Door de jaren heen is er binnen de Bètapartnersorganisatie een grote rijkdom aan kennis en materialen verzameld in verschillende projecten. Dit zit uiteraard verweven in het aanbod van Bètapartners, bijvoorbeeld in masterclasses voor docenten op het gebied van excellentie, maar ook in het aanbod van E-klassen dat sinds dit jaar is ondergebracht bij Wiki-wijs. Voor meer achtergrond op deze thema’s hebben we ook enkele naslagwerken beschikbaar.

Bij Bètapartners werken diverse scholen en bedrijven met elkaar samen in de zogenoemde Collegetours. Elke school zoekt contact met één of meerdere bedrijven in de omgeving, en stelt met het bedrijf een interessant programma samen voor leerlingen van de deelnemende scholen. De Collegetours bestaan uit een college of presentatie en een actief deel bij een bedrijf, zoals een rondleiding of een vakinhoudelijke opdracht. Zo verdiepen zowel leerlingen als docenten hun kennis, en komen in aanraking met inspirerende mensen uit het bedrijfsleven, met als doel een concrete oriëntatie op vervolgstudie en loopbaan.

Sinds 2015 zijn er vijf verschillende Collegetours ontwikkeld:

Meer informatie

Veel (potentieel) excellente leerlingen blijken onder hun niveau te presteren en worden onvoldoende uitgedaagd door het onderwijs. Een goede docent herkent dit en kan deze leerlingen stimuleren tot betere prestaties. In het project Excellentie VO-HO worden leerlingen en docenten gestimuleerd om uitdagend onderwijs te maken, te geven of te volgen. Lees verder

Onderzoekend leren neemt een steeds belangrijkere plaats in het curriculum in. Het blijkt echter lastig om hier een concrete invulling aan te geven.

De Bètapartners hebben daarom het initiatief genomen een catalogus op te bouwen van practica die worden gebruikt door docenten van aangesloten scholen. Deze practica zijn eenvoudig te combineren zijn tot een ‘leerlijn onderzoeken’.

Lees meer

Na een succesvolle pilot in collegejaar 2018/2019 start dit jaar het project Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL). Tweedejaars en derdejaars bèta bachelorstudenten van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam, kunnen zich aanmelden om als PAL aan de slag te gaan in het voortgezet onderwijs. Met het PAL-project wil Bètapartners studenten op een laagdrempelige manier introduceren met werken binnen het voortgezet onderwijs. Tegelijkertijd bieden PAL-studenten flexibele en inhoudelijke ondersteuning bij u op school. Op de lange termijn is het de bedoeling dat er meer studenten kiezen voor het leraarschap.