Bètapartners Netwerk

Bètapartners heeft een netwerk van de twee hoger onderwijs instellingen VU en UvA en ruim 40 scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie Noord-Holland en Flevoland.

Wij hebben de handen ineen geslagen om de keuze van havo en vwo leerlingen voor bèta- en technische studies aantrekkelijker te maken en het onderwijs in deze vakken te verbeteren. Ons netwerk heeft zich ontwikkeld tot een platform voor kennisdeling en kennisontwikkeling en een proces- en projectmotor voor innovatie en kwaliteit in het voortgezet onderwijs.

Lees meer over onze activiteiten in het Bètapartners Jaarverslag 2018-2019.

Beveiligde omgeving voor Bètacoördinatoren

Actueel

De bètacoördinatoren, alle bètadocenten van aangesloten scholen en losse geïnteresseerden die zich apart aanmelden (ook van buiten het netwerk) ontvangen de nieuwsbrief. Dat nieuws is ook hier op de website terug te lezen in ons nieuwsbrievenarchief

Daarnaast ontvangen schoolleiders in het Bètapartnersnetwerk elke zes weken per mail een update van wat er speelt binnen het netwerk. Dat nieuws vind je achter de login (alleen voor leden).

Organisatie

Bètapartners heeft zich sinds de oprichting in 2004 ontwikkeld tot één van de meest actieve en toonaangevende regionale netwerken op het gebied van bèta-onderwijs. Stimulering van het bèta-onderwijs staat centraal, met het oog op een grotere uitstroom van studenten met een technische of bèta-opleiding naar de arbeidsmarkt. Het resultaat van ons beleid is inmiddels te zien: bijna alle deelnemende scholen hebben een toename ervaren van de keuze voor het n-profiel binnen het vwo door jongens en meisjes. Daar zijn wij trots op.

Het Projectbureau Bètapartners is verantwoordelijk voor het coördineren en uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden ten behoeve van het netwerk, inclusief projectmanagement en het aansturen van de vaksteunpunten. Het projectbureau faciliteert de maandelijkse vergadering van Bètapartnercoördinatoren, docenten die binnen hun school zijn aangesteld als afgevaardigde voor het netwerk. Gezamenlijk houden zij zich bezig met onderwerpen en praktische initiatieven ter verbetering van het bèta-onderwijs binnen de eigen school en daarbuiten.

De Stuurgroep Bètapartners formuleert het beleid van het netwerk. Hierin zitten, naast vertegenwoordigers van de twee hoger-onderwijsinstellingen, vier rectoren die elk een aantal scholen uit het netwerk vertegenwoordigen.

Onze hoofddoelstelling is het toerusten van leerlingen voor het maken van een bewuste bètakeuze op basis van inhoudelijke ervaringen en inzichten, en daarmee het studiesucces verhogen.

Vervolgens zijn de volgende drie beleidsdoelstellingen geformuleerd:

 

1. Het lerarentekort in de regio Amsterdam en Noord-Holland aanpakken en doorlopend leren stimuleren door:

 • Meer studenten en leerlingen enthousiast te maken voor de lerarenopleiding.
 • Beginnende docenten begeleiding te bieden op pedagogisch-didactisch gebied en ervaren docenten uitdaging te bieden via interessante activiteiten.
 • Scholen en lerarenopleidingen bij elkaar te brengen op het gebied van curriculumontwikkeling.
 • Het VO aan te laten sluiten bij (vak)didactisch onderzoek op de HO-instellingen dat de verbinding legt tussen de schoolpraktijk en het onderzoek.

 

2. Inspelen op maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen, onder andere door:

aansluiting op ontwikkelingen in de maatschappij

 • Het versterken van de aansluiting tussen VO, HO en arbeidsmarkt.
 • Aan te sluiten bij thematieken/speerpunten binnen de HO-instellingen en de gemeente Amsterdam die voor scholen relevant zijn.
 • Onderzoekers aan scholen te koppelen.
 • Talentontwikkeling van leerlingen te stimuleren.

aansluiting op landelijk beleid

 • Scholen te ondersteunen bij het uitvoeren / eigen maken van landelijk beleid.
 • Scholen te ondersteunen bij het invullen en uitvoeren van het ‘professioneel statuut’.

 

3. De school als initiatiefnemer, onder andere door:

 • Een extra aanbod voor de ‘Kernscholen’, gericht op hun verdere onderwijsontwikkeling, waarbij de scholen zelf de thema’s kiezen waarop ze met elkaar willen samenwerken.
 • Deelname aan Bètapartners te stimuleren voor alle scholen, en scholen als inspiratie-/hulpbron voor elkaar te laten dienen.

De onderstaande stukken zijn beschikbaar voor een uitgebreide toelichting op het beleid van de Bètapartners en de projecten waar wij bij betrokken zijn:

Partners

Bètapartners is het netwerk van de VU en UvA, tezamen met ruim 40 scholen voor het voortgezet onderwijs en een aantal bedrijven en andere instellingen in Noord-Holland, Flevoland en het Gooi. Gezamenlijk werken wij aan de verhoging van de kwaliteit van het bèta-onderwijs in deze regio.

Bètapartner worden

Wordt uw school een nieuw knooppunt in ons netwerk? Op dit moment zijn er ruim 40 scholen voor het voortgezet onderwijs vertegenwoordigt in de Bètapartners en hun inzet bepaalt mede het succes van de Bètapartners. Daarom komen wij graag in contact met meer scholen die een ontwikkelingsslag willen maken op het gebied van bèta-onderwijs of zich hierin al onderscheiden.

In die zin is deelname aan de Bètapartners niet geheel vrijblijvend: voor het goed functioneren van ons netwerk is het van belang dat alle deelnemende scholen actief bijdragen om de uitwisseling van kennis en ervaring mogelijk te maken. Daar staat tegenover dat deelname aan ons netwerk diverse voordelen met zich meebrengt, zoals toegang tot netwerkbijeenkomsten en bijscholingsactiviteiten, korting op deelname aan workshops en de mogelijkheid om actief mee te denken over ontwikkelingen in het bèta-onderwijs in diverse projecten.

Neem voor meer informatie contact op met Agnes Kemperman.

Bètapartnerscholen hebben in directe en indirecte zin invloed op de ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van bèta-onderwijs binnen het voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt er toegang geboden tot een uitgebreid professionaliseringsaanbod, alsmede activiteiten voor leerlingen en lesondersteuning.


Vier redenen om aan te sluiten bij Bètapartners

 1. Vakinhoudelijke professionalisering: docenten worden vanuit de vaksteunpunten in het Bètasteunpunt Amsterdam (Biologie, Informatica, Natuurkunde, NLT, Scheikunde en Wiskunde) bijgestaan in hun professionaliseringsdoelstellingen door onder meer bijscholingscursussen en -workshops. Daarnaast is er tijdens de netwerkbijeenkomsten de mogelijkheid volop ervaringen uit te wisselen over vakinhoudelijke ontwikkelingen. Docenten van Bètapartnerscholen maken met korting of vaak zelfs gratis gebruik van ons professionaliseringsaanbod.
 2. Studievoorlichting en beroepsoriëntatie: Bètapartners stelt middels de its academy een ruim aanbod beschikbaar van practica, masterclasses, leskisten en profielwerkstukbegeleiding op zes verschillende vakgebieden. Daarnaast krijgt men toegang tot activiteiten aangeboden door het bredere netwerk van partners, zoals Jet-Net en Nemo. Hierdoor krijgen leerlingen de gelegenheid kennis te maken met het werken in een bètaberoep en de betreffende bètastudie. Ook hier geldt dat Bètapartnerscholen in veel gevallen met korting gebruik kunnen maken van het aanbod.
 3. Lesondersteuning: Docenten van Bètapartnerscholen kunnen hun lesmaterialen met elkaar delen in de its academy projectetalage. Daarnaast is er de mogelijkheid om in de klas hulp te krijgen van een Persoonlijk Assistent Leraar (PAL).
 4. Onderwijsontwikkeling: Bètapartners is een vooraanstaande partner van Platform Bètatechniek en het ministerie van OCW. Hierdoor worden er binnen de Bètapartners diverse gelegenheden geboden om mee te praten over de ontwikkeling van bèta-onderwijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ontwikkelingen op het gebied van e-learning of excellentieprogramma’s.

Voor een goed werkend netwerk is het belangrijk dat alle deelnemers naast het vergaren van kennis actief bijdragen om de uitwisseling van kennis en ervaring mogelijk te maken. Daarom zijn er enkele randvoorwaarden voor deelname aan de Bètapartners:

 1. Ambitie: De school heeft de uitgesproken ambitie om het bèta-onderwijs op een hoog peil te brengen en te houden.
 2. Bètacoördinator: Een Bètapartnerschool heeft een bètacoördinator aangesteld, die tot taak heeft binnen de school activiteiten te organiseren om de kwaliteit van het bèta-onderwijs en de interesse voor bèta-technische vervolgstudies te bevorderen. De bètacoördinator is de link met het Bètapartnersnetwerk en vertegenwoordigt de school op de netwerkvergaderingen. Hij of zij is voor 100 uur per jaar vrijgesteld voor deze taak. Lees meer over de rol van bètacoördinator
 3. Schoolwerkplan: De school levert elk jaar het bèta-schoolwerkplan aan. Hierin wordt onder meer opgenomen hoe de school haar bèta-activiteiten implementeert en hoe de activiteiten met elkaar samenhangen. Dit document biedt Bètapartners de mogelijkheid om nog beter in te spelen op de wensen en behoeften van de school.
 4. Financiële bijdrage: Bètapartnerscholen doen een jaarlijkse bijdrage van € 2000,-.  Alle docenten kunnen gratis deelnemen aan activiteiten en krijgen korting op cursussen.

Thema’s en projecten

Door de jaren heen is er binnen de Bètapartnersorganisatie een grote rijkdom aan kennis en materialen verzameld in verschillende projecten. Dit zit uiteraard verweven in het aanbod van Bètapartners, bijvoorbeeld in masterclasses  voor docenten op het gebied van excellentie, maar ook in het aanbod van E-klassen dat sinds dit jaar is ondergebracht bij Wiki-wijs. Voor meer achtergrond op deze thema’s hebben we ook enkele naslagwerken beschikbaar.

Bij Bètapartners werken diverse scholen en bedrijven met elkaar samen in de zogenoemde Collegetours. Elke school zoekt contact met één of meerdere bedrijven in de omgeving, en stelt met het bedrijf een interessant programma samen voor leerlingen van de deelnemende scholen. De Collegetours bestaan uit een college of presentatie en een actief deel bij een bedrijf, zoals een rondleiding of een vakinhoudelijke opdracht. Zo verdiepen zowel leerlingen als docenten hun kennis, en komen in aanraking met inspirerende mensen uit het bedrijfsleven, met als doel een concrete oriëntatie op vervolgstudie en loopbaan.

Sinds 2015 zijn er vijf verschillende Collegetours ontwikkeld:

Meer informatie

Veel (potentieel) excellente leerlingen blijken onder hun niveau te presteren en worden onvoldoende uitgedaagd door het onderwijs. Een goede docent herkent dit en kan deze leerlingen stimuleren tot betere prestaties. In het project Excellentie VO-HO worden leerlingen en docenten gestimuleerd om uitdagend onderwijs te maken, te geven of te volgen. Lees verder

E-klas & PAL-student is een innovatief experiment met een sterke samenwerking tussen voorgezet en hoger onderwijs. Een E-klas bestaat uit een rijk gevulde elektronische leeromgeving ontwikkeld door docenten zelf. De E-klas is gevuld met studiewijzers, (zelf)toetsen en chatmogelijkheden met medeleerlingen en docenten, waar de leerling zelf kan experimenteren en testen kan doen. Bij de uitvoering en ondersteuning van de E-klassen en andere lessen worden er getrainde PAL-studenten (PAL = Persoonlijk Assistent Leraar) ingezet. De PAL-studenten worden in een vroeg stadium van hun studie uitgedaagd om onderwijservaring op te doen. Samen met het hoger onderwijs ontwikkelen VO-scholen vijftien E-klassen voor één of meer bètavakken (biologie, natuurkunde en scheikunde). Daarnaast verzorgen hogeschool en universiteit aanvullende gastcolleges en verdiepingsonderwijs. Door inzet van E-klassen en PAL-studenten hebben docenten meer tijd om leerlingen te begeleiden en kunnen ze zodoende effectiever worden ingezet. Dit experiment zorgt voor een gevarieerde manier van  onderwijs en een kleinere afstand tussen theorie en praktijk. E-klas Een E-klas is een rijk gevulde elektronische leeromgeving, ingericht met studiewijzers, digitaal lesmateriaal, software, video-instructies, animaties, (zelf)toetsen, chat-functies en streaming-video’s voor leerlingen en docenten. Deze manier van werken leidt ertoe dat het aantal contacturen van vakdocenten kan worden gereduceerd en de begeleiding van leerlingen deels wordt verzorgd door PAL- studenten.

Onderzoekend leren neemt een steeds belangrijkere plaats in het curriculum in. Het blijkt echter lastig om hier een concrete invulling aan te geven.

De Bètapartners hebben daarom het initiatief genomen een catalogus op te bouwen van practica die worden gebruikt door docenten van aangesloten scholen. Deze practica zijn eenvoudig te combineren zijn tot een ‘leerlijn onderzoeken’.

Lees meer

Conferentie

Elk jaar organiseert de Bètapartners een conferentie voor docenten, TOA’s en schoolleiders in haar netwerk. Hierbij zijn tevens medewerkers van andere aangesloten instellingen en bedrijven aanwezig.

Afgelopen donderdag 14 maart 2019 vond de Bètapartnersconferentie plaats op het Hyperion Lyceum in Amsterdam. Het thema wass “15 jaar π-onieren!”

Meer informatie over het programma vind je hier.