Onderzoeksleerlijn

Onderzoekend leren neemt een steeds belangrijkere plaats in het curriculum in. Het blijkt echter lastig om hier een concrete invulling aan te geven. De Bètapartners hebben daarom het initiatief genomen een catalogus op te bouwen van practica die worden gebruikt door docenten van aangesloten scholen. Deze practica zijn eenvoudig te combineren zijn tot een ‘leerlijn onderzoeken’. Deze catalogus is gebaseerd op lesmateriaal dat ontwikkeld is door Saskia van der Jagt in het kader van haar promotie-onderzoek naar Leren onderzoeken in de bètavakken. Gedeelten van haar onderzoeksmateriaal zijn hier te vinden.

Catalogus

De catalogus is een Excelbestand waarin onderzoeksopdrachten zijn opgenomen die door de deelnemers aan de DOT OLL 2012-13 zijn gemaakt.

Elke opdracht heeft een vast format in de vorm van een tabel met de standaardcyclus bij onderzoeken. Op de stappen in deze cyclus is te filteren, zodat daaruit de opdrachten te zien zijn die op die stap(pen) zijn gericht. Bij elke stap is een rubric gemaakt voor de (zelf)beoordeling van het niveau waarop de stap is uitgevoerd. Om leerling te helpen dat niveau zo hoog mogelijk te krijgen zijn er memobriefjes gemaakt voor onder- en bovenbouw.

Er is ook een leeg format voor een onderzoeksopdracht opgenomen. Iedere school kan vrij eenvoudig z’n eigen praktische opdrachten omwerken naar dat format en besluiten op welk van de onderzoekstappen de opdracht gaat focussen. Die stap krijgt een kleur, en bevat een opdracht. De stappen zonder kleur zijn al geheel uitgewerkt opgeschreven (als in een verslag) en moet de leerling op die manier uitvoeren of gebruiken.

De catalogus is een zip-bestand, dit betekent dat je hem eerst uit moet pakken. Klik na het openen op het Excel-bestand om alle onderdelen te bekijken. Heb je nog vragen stuur dan een mail naar Linda Ris.