TOA Ontwikkel Team 2021-2022

TOA Ontwikkel Team 2021-2022

Het komende jaar organiseren we in de regio Noord-Holland / Flevoland een TOA Ontwikkel Team (TOT). Dit is bedoeld voor TOA’s die aan hun professionalisering willen werken en samen met TOA’s van andere scholen aan de slag willen gaan. Samen werken we aan mooie demo’s, leerzame practica en goede begeleiding van leerlingen bij het uitvoeren van experimenten. Doe je mee? Is dit iets voor een TOA op jouw school?

Wat is een TOA Ontwikkel Team

In een TOT komen TOA’s uit een regio bij elkaar om samen te werken aan onderwerpen en op deze manier te werken aan hun professionalisering. Er wordt geleerd van elkaar door zich te verdiepen in onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan inhoudelijke kennis, de nieuwste veiligheidseisen, praktische en pedagogische vaardigheden. Gezamenlijk worden practica en demo’s (door)ontwikkeld die op de eigen school getest worden en ingezet in het onderwijs. De deelnemers in de TOT bepalen zelf wat in het traject wordt opgepakt, maken een planning en verdelen de taken. Daarbij wordt de TOT ondersteund door Bètapartners/NVON.

Wat ga je doen?

In een TOT worden in onderling overleg practica of demo’s (door)ontwikkeld. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met de nieuwste veiligheidseisen. Het ontwikkelde materiaal wordt door de deelnemers, daar waar mogelijk, op hun eigen school getest.

Een andere doelstelling kan het ontwikkelen in bepaalde technieken of verdiepen in stukken theorie of veiligheidsaspecten zijn. Kortom professionalisering door intercollegiaal overleg met te testen handelingsdelen op roulerende locaties.

De ontwikkelde practica en demo’s worden vastgelegd in een boekje. Op deze manier bouwen we gezamenlijk een mooie set met praktische ervaringen voor leerlingen op. De boekjes van de TOT’s die al eerder hebben plaatsgevonden vind je op de toa.tips website. 

 Hoeveel tijd neemt dit in beslag?

In een schooljaar zullen zo’n 10 bijeenkomsten georganiseerd worden. Inclusief voorbereidingstijd zal de belasting 40 klokuren zijn. Een en ander conform de geldende CAO betreffende deskundigheidsbevordering en scholing.

Je overlegt met je schoolleiding en hoeveel tijd je aan de TOT besteedt. Mogelijk kun je het werk voor de TOT en je reguliere werk combineren. Zeker bij scholen waar men bezig is met het actualiseren of vernieuwen van onderwijs zal dat een rol spelen. In dat geval heb je dus ook meer tijd voor de TOT onderwerpen.

Moet je alles zelf bedenken?

Er zal zeker in het begin, maar ook tussendoor begeleiding zijn vanuit Bètapartners. Er is een format van waaruit er gewerkt kan worden. Ook is er een korte introductie genaamd “getting practical”. 

Veel zal voordat je aan de slag kunt gecommuniceerd worden. Tussendoor is er ook begeleiding. Verslaglegging en registratie van deelname is belangrijk. Hierover wordt je geïnformeerd.

De eerste vergadering op dinsdag 28 september

In de eerste bijeenkomst wordt besloten over:

 • de vergaderdata en locaties voor de hele periode.
 • De practica waaraan gewerkt gaat worden en wie dat doet.
 • De manier van communiceren / omgaan met documenten en beheer, via mail en/of WhatsApp.
 • Wie welke rol op zich neemt

De volgende sessies hebben de structuur:

 • Gezamenlijke start.
 • Even informeel bijpraten.
  • Hoe ver zijn we met de practica, hoe gaat het, bijstelling van de afspraken nodig?
 • Huishoudelijke mededelingen.
 • Uiteen per vak en per practicum aan het werk.
  • Afspraken over wat voorafgaand aan de volgende bijeenkomst gedaan gaat worden
  • Plannen voor nog uit te werken practica.
  • Behoefte aan extra kennis /vaardigheden en eventuele acties op dit vlak?
 • Gezamenlijke afronding.
  • Hoe is het gegaan?
  • Wat hebben we geleerd, wat hebben we nog nodig?
 • Afspraken

De rollen in de TOT: 

 • Technisch voorzitter.
 • Secretarieel: informeert locatie, verstuurt uitnodigingen.
 • Trekker van het vak, zorgt dat er afspraken worden gemaakt.
 • Documentenbeheer: zorgen voor afspraken en documenten in de gaten houden
 • Eindredactie boekje.
 • Notulist: Notuleren bijeenkomst en noteren input van de anderen.

Begeleiding vanuit Bètapartners

 1. Ondersteuning van de voorzitter
 2. Registratie deelname
 3. Bewaken eisen voor certificaat
 4. Verstrekken certificaat


Het boekje

Er is een standaard format voor de vastlegging van de info van een practicum. Aan het eind van het jaar worden de diverse practica gebundeld en met een voorwoord tot een boekje gemaakt.

Bij elke bijeenkomst wordt een deelnemerslijst bijgehouden en naar het secretariaat van Bètapartners gestuurd.

Kosten voor catering: om het praktisch te houden verzorgt de locatie de catering. Op deze manier komen alle scholen een keer aan de beurt. 

Reiskosten: TOA’s declareren bij de eigen school

Aanmelding via het opgaveformulier op de Toa.tips website.

Deadline aanmelding: 6 juli 2021

Late aanmelding voor uiterlijk 14 september 2021, plek kan niet gegarandeerd worden.

Meer informatie

Voor vragen kun je terecht bij betapartners@vu.nl