DOT/PLG /

Waternet DOT

Naar aanleiding van de masterclass bij Waternet die dit schooljaar heeft plaatsgevonden, gaan drie docententeams aan de slag met het ontwikkelen van lesmaterialen over water. Wil je ook mee ontwikkelen? Graag! Je hoeft hiervoor niet de Waternet masterclass gevolgd te hebben.

De teams gaan aan de slag met de volgende onderwerpen:

Team 1: Waterzuivering

Waterzuivering
Herbert van de Voort (Hyperion Lyceum)

Vanuit de context van de waterzuivering ontwikkelen we een modulaire lessenserie voor leerjaar 3 (havo/vwo en eventueel vmbo-t) waarbij verschillende concepten worden behandeld vanuit de praktijk. Uitgangspunt hierbij is dat herkenbare contexten er bij de leerling voor kunnen zorgen dat abstracte concepten beter begrepen en beheerst worden.

Modulair betekent hier dat, naast dat de lessen als gehele serie kunnen worden gebruikt, één of meerdere onderdelen ook zelfstandig te gebruiken zijn. De lessen zijn daarnaast vervangend voor onderdelen in gebruikte methodes.

De behandelde concepten zullen scheikundig zijn (zuivere stoffen en mengsels, scheidingsmethoden, fasen, reagentia…) met daarnaast aandacht voor vakoverstijgende aspecten (tabellen en grafieken, onderzoeksvaardigheden, waterkringloop, biologische zuivering, eutrofiering, LOB/profielkeuze…). De precieze uitwerking is afhankelijk van de deelnemers.

Team 2: Water excursie

Water excursie
Steven Roosendaal (Pieter Nieuwland College)

Op het Pieter Nieuwland College draaien we al jaren in het 3e leerjaar het Waterproject. Dit is vakoverstijgend met biologie en nask en aardrijkskunde. Het aardrijkskundedeel willen we verfrissen en proberen tot een betere afstemming van begeleiding door Waternet op excursieplekken te komen.

Een ander doel is om een heel nieuwe excursie op te zetten waarin leerlingen (op de fiets) op één dag kennis maken met verschillende aspecten van water in de directe omgeving van Amsterdam (Oost). Waterbewustzijn en klimaatadaptatie zijn daarbij belangrijke pijlers. De excursie zou ook een mooi begin kunnen vormen voor leerlingen om verder te gaan met het uitvoeren van een praktische opdracht rondom het onderwerp water, waarbij zij gebruik kunnen maken van expertise van Waternet.

Team 3: Geo Future module Klimaatadaptatie

Geo Future module Klimaatadaptatie
Marijke van Ommeren en Ari Smit (Kennemer College)

Wij gaan voor Aardrijkskunde 5 vwo een vakoverstijgende module ontwikkelen over klimaatadaptatie, waarbij de vakoverstijging bestaat uit aardrijkskunde, biologie, economie en mogelijk scheikunde. Het doel van de module is de leerlingen bewust maken van het feit dat de klimaatverandering (ondanks alle maatregelen op dit moment) een feit is. Welke aanpassingen aan de leefomgeving zullen moeten plaatsvinden om hiermee om te gaan?

Onderwerpen die we aan bod willen laten komen in de module zijn veranderingen waar we ons aan moeten aanpassen: temperatuurstijging, verdroging, meer extreme neerslag, verzilting en wateroverlast door zeespiegelstijging, verhoogde piekafvoer rivieren en extreme neerslag in steden. Onderzoek moet gedaan worden naar aanpassingen op nationaal, regionaal en lokaal schaalniveau.

Aanmelden

Wil je je aansluiten bij één van deze teams? Stuur dan een e-mail naar Miranda Overbeek, en vermeld daarin op welke school je lesgeeft, welk vak je geeft en bij welk team je je wil aansluiten.