Wie zijn wij?

Bètapartners is een netwerk waarin de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, ruim 45 vo-scholen, bedrijven en maatschappelijke instellingen sinds 2004 samenwerken aan goed, actueel en inspirerend bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland. Bètapartners verbindt het voortgezet en hoger onderwijs, waarbij aansluiting tussen vo en ho, docentenprofessionalisering en curriculumontwikkeling centraal staan.

 

In het Bètapartners Netwerk wisselen de lidscholen intensief kennis uit en werken samen aan onderwijsvernieuwing. Een door de school aangestelde bètacoördinator is de brug naar het netwerk en zorgt voor de verspreiding van kennis in de school.

Docenten en toa’s kunnen deelnemen aan vakinhoudelijke en vakdidactische activiteiten, en leerlingen kunnen kiezen uit verdiepende en verrijkende activiteiten. Lidscholen kunnen kosteloos of met korting deelnemen aan deze activiteiten; niet-leden betalen voor deelname. Zo bieden wij een platform aan álle scholen om deel te nemen aan de verbetering van de aansluiting vo-ho en de professionalisering van docenten.

 

Daarnaast zetten wij PAL-studenten in: de Persoonlijk Assistent van de Leraar. Dit zijn tweede- of derdejaars studenten die op een school de bètadocent ondersteunen met lesgeven en andere onderwijstaken. Zo zorgen PAL-studenten voor werkdrukvermindering bij vo-docenten, en doordat de studenten kennis maken met een carrière als docent in het onderwijs, draagt het PAL-project ook bij aan een oplossing van het lerarentekort.

 

Scholen kunnen het aanbod van Bètapartners gericht inzetten voor de ontwikkeling van het onderwijs en voor professionalisering. Lidscholen benutten enerzijds elkaars inzichten en kennis, en anderzijds komt nieuwe informatie over goed onderwijs en actuele wetenschappelijke kennis – onderzoek en toepassingen – de scholen binnen vanuit de universiteiten, het bedrijfsleven en de maatschappij. Andersom krijgen de universiteiten en bedrijven meer inzicht in het voortgezet onderwijs en de voorkennis van leerlingen wanneer ze aan een studie of stage beginnen, en gaan hierover actief met vo-docenten in gesprek. Zo draagt deelname aan het Bètapartners Netwerk bij aan een betere aansluiting tussen vo, ho en bedrijfsleven.

Onze hoofddoelstelling is het toerusten van leerlingen voor het maken van een bewuste bètakeuze op basis van inhoudelijke ervaringen en inzichten, en daarmee het studiesucces verhogen. Vervolgens hebben we de volgende drie beleidsdoelstellingen geformuleerd:

 

  1. Het lerarentekort in de regio Amsterdam en Noord-Holland aanpakken en doorlopend leren stimuleren.
  2. Inspelen op maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen door aan te sluiten bij ontwikkelingen in de maatschappij en bij landelijk beleid.
  3. De school als initiatiefnemer, onder andere door deelname aan Bètapartners te stimuleren voor alle scholen en scholen als inspiratie-/hulpbron voor elkaar te laten dienen.

 

Lees er meer over in onze beleidsagenda 2017-2022.

Bètapartners is onderdeel van de landelijke VO-HO netwerken. Onze gezamenlijke missie is om te zorgen voor een optimale aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs, en zo studiesucces te bevorderen en uitval te verminderen.

 

Lees meer over Bètapartners of de VO-HO netwerken: